شهرستاننام واحدنوع واحدگروهسطح واحدوضعیتگرید PRPsامتیاز PRPsتعداد پروانهپروانه فعالتعداد پروانه های ساخت فعال مشمول درج عبارت تراریخته :تعداد پروانه های ساخت فعال مشمول که عبارت تراریخته درج شده :آدرس واحد تولیدی :کد پستیشماره تلفن واحد :پست الکترونیکی واحد :
شهرستاننام واحدنوع واحدگروهسطح واحدوضعیتگرید PRPsامتیاز PRPsتعداد پروانهپروانه فعالتعداد پروانه های ساخت فعال مشمول درج عبارت تراریخته :تعداد پروانه های ساخت فعال مشمول که عبارت تراریخته درج شده :آدرس واحد تولیدی :کد پستیشماره تلفن واحد :پست الکترونیکی واحد :