فرم ثبت اطلاعات واحدهای تولیدی

"*" indicates required fields

اطلاعات واحد تولیدی

نوع واحد تولیدی :*
سطح واحد تولیدی :*
وضعیت واحد تولیدی :*
گرید PRPs :*
لطفا بصورت عدد وارد گردد
لطفا بصورت عدد وارد گردد
لطفا بصورت عدد وارد گردد
لطفا بصورت عدد وارد گردد
لطفا بصورت عدد وارد گردد
لطفا بصورت عدد وارد گردد
کدام گواهینامه توسط واحد مستندسازی گردیده است ؟*
گواهینامه های اخد شده توسط واحد :*

اطلاعات کد ثبت منبع

لیست
گروه کد ثبت منبع
نوع فرآورده
کد ثبت منبع
 

اطلاعات ارتباط با واحد تولیدی

آدرس واحد تولیدی :*

اطلاعات مدیرعامل

اطلاعات مسئول فنی

تاریخ تولد مسئول فنی :*
تاریخ شروع همکاری مسئول فنی :*
تاریخ اعتبار کارت مسئول فنی :*